תנאי השימוש בשירותי רשתקול

 1. הקדמה.
  1. תנאים אלו לשימוש בשירות ("התנאים") חלים על מתן השירותים של רשתקול בע"מ, חברה המאוגדת לפי דיני ישראל (מספרה 515094852) ומענה ברחוב הנמל 32, חיפה ("רשתקול" או "אנו"), המספקת פתרונות טכנולוגיים מבוססי ענן למוקדים טלפוניים ומרכזיות IP לעסקים ("השירותים") עבור לקוחות עסקיים ("הלקוח" או "אתה").
  2. רשתקול והלקוח נקראים ביחד בתנאים אלה "הצדדים".
  3. על-ידי שימוש בשירותים או חתימה על טופס ההזמנה, הלקוח נותן את הסכמתו לתנאים אלה.
 2. הרשמה.
  1. טרם השימוש בשירותים באתר האינטרנט של רשתקול בכתובת- https://reshetcall.co.il/home-page/ ("האתר"), הלקוח יחתום מול רשתקול על טופס הזמנת שירותים, אשר תנאים אלה חלים עליו, ואשר יכלול, בין היתר, את השירותים המוזמנים והתכונות, התמורה, כמות האנשים (Users) אשר משתמשים בפועל בשירותים ("משתמשי הקצה"), מועדי התשלום ותחולת השירותים ("טופס ההזמנה").
  2. כדי להירשם לשירותים באתר, עליך ועל המשתמשים מטעמך למלא את המידע הנדרש לרישום ולבחור סיסמה. המידע הנמסר חייב להיות נכון ומעודכן בכל עת. רשתקול תשמור על מידע זה בהתאם דרישות החוק. יש לשמור את פרטי הכניסה לשירות (שם משתמש וסיסמא) בסודיות מוחלטת.
  3. אתה מסכים להודיע באופן מידי לרשתקול על כל שימוש בלתי מורשה בחשבון או בסיסמה שלך או של משתמשי הקצה, ובכל מקרה לרשתקול לא תהיה כל אחריות בגין עלויות או נזקים שיגרמו כתוצאה משימוש בלתי מורשה בחשבון שלך. במקרה זה רשתקול תהיה רשאית לפעול בכל אמצעי לשם מניעת השימוש כאמור, ובכלל זאת השהיית השירותים וחסימת הגישה אליהם עד אשר העניין ייפתר לשביעות רצונה של רשתקול.
  4. הלקוח אחראי באופן מלא ובלעדי לכל פעילות בחשבון שלו, גם אם פעילויות כאלה בוצעו על ידי צדדים שלישיים, לרבות משתמשי הקצה ולקוחותיו.
 3. חומרה.
  1. הלקוח יוכל לרכוש חומרה כפי שיוצע לו מעת לעת על-ידי רשתקול.
  2. רכישת החומרה תעשה בכפוף למחירוני רשתקול התקפים במועד ההזמנה, על-ידי טופס הזמנת חומרה (הטופס יימסר ללקוח על פי הצורך), שיאושר על ידי שני הצדדים.
  3. החומרה תעבור לבעלות ואחריות הלקוח במועד אספקתה ובכפוף לתשלום מלוא התמורה, והאחריות בגינה תהיה בכפוף לתנאי האחריות של יצרן החומרה.
  4. במקרה של סיום השירותים, מכל סיבה שהיא, טרם ביצוע התשלום או חלק ממנו עבור החומרה, יחויב הלקוח בתשלום מידי של כל יתרת התמורה ולכל המאוחר עד למועד סיום השירותים בפועל.
 4. שינויים בשירות.
  1. הלקוח יוכל לבקש התאמות אישיות בשירותים, או קבלת שירותים מקצועיים כגון הדרכה, התקנה, הטמעה וכו', כפי שיוסכם בין הצדדים במסמך נפרד, אשר יהיה כפוף לתנאים אלה (להלן: "השינויים המותרים"). בנוסף, רשתקול תהא רשאית מעת לעת לבצע שינויים במערכת אשר על בסיסה מסופקים השירותים.
 5. מצגי הלקוח.
  1. הלקוח מצהיר ומאשר בזאת כי:
  2. הוא אישיות משפטית המאוגדת כדין לפי דיני מדינת ישראל;
  3. אין כל איסור, הגבלה או מניעה כלשהי, לרבות מכוח דין, הסכם או מסמכי הייסוד, להתקשרותו בתנאים אלה ולביצוע התחייבויותיו על פיהם, ואין כל התחייבות שלו (לרבות התחייבות מותנית) המנוגדת להתחייבויותיו על פי תנאים אלה ואין בחתימתו על ההזמנה או בביצוע התחייבויותיו על פיה, משום הפרה של הסכם או התחייבות אחרים כלשהם שלו, וכן כל דין לרבות תקנה, צו ופסק-דין, וכי אישר את הזמנת השירותים כדין על פי נהליו הפנימיים ומסמכי ייסודו;
  4. הינו בעל כל הרישיונות, ההיתרים והאישורים הנדרשים על-פי דין או הסכם, לניהול פעילותיו העסקית בכלל, וביצוע התחייבויותיו על פי תנאים אלה, בפרט;
  5. ידוע לו כי לא תהיה לו בלעדיות בקבלת השירותים וכי רשתקול רשאית להתקשר עם לקוחות נוספים בכל דרך ואופן שתבחר;
  6. הוא מודע לכך שהשירותים כוללים הקלטה והשמעת שיחות וכן תקשורת כתובה בין לקוחות הקצה ועובדי החברה או המשתמשים המורשים במערכת ובינם לבין עצמם, וכן את היכולת לחפש על פי מילות מפתח או נתונים אחרים, וכי מידע זה נשמר ונאגר על ידי רשתקול. באחריות הלקוח, כתנאי לאספקת השירותים, ליידע את לקוחותיו ועובדיו ואת משתמשי המערכת בדבר זאת, ולקבל את הסכמתם לכך על פי תנאי כל דין החל על הלקוח;
  7. הוא מודע לכך שככל והזמין כחלק מהשירותים שיחות וחי"פים (מספרי גישה כולל DID) כחלק מהשירותים, החי"פים והוצאת ו/או קבלת השיחות תבוצע בפועל על ידי ספקי תקשורת שונים עימם התקשרה רשתקול, בכפוף לתנאי אותם ספקים ובאחריות אותם ספקים בלבד, וזאת מבלי לגרוע מחובת הלקוח לשלם לרשתקול את מלוא התמורה בגין השיחות.
 6. הגבלות.
  1. למעט כפי שנקבע במפורש בתנאים אלה, אינך רשאי, ואינך יכול לאפשר לאף צד שלישי, להשתמש בשירותים או בכל רכיב שלהם, בשביל:
  2. (א) לאפשר לצד שלישי להשתמש בשירותים;
  3. (ב) לבצע הנדסה לאחור או לנסות להוציא את הקוד המקור;
  4. (ג) לעשות בהם כל שינוי שאינו מאושר במפורש על ידי רשתקול;
  5. (ד) לעקוף את כל תכונות האבטחה או בקרת הגישה של השירותים;
  6. (ה) לשכור, להחכיר, לשנות, להעתיק, להשאיל, להעביר, להפיץ או ליצור עבודות נגזרות של השירותים;
  7. (ו) להשתמש בשירותים באופן המפר את הדין החל במקום קבלת השירותים, וכן במקום קבלת ושליחת השיחות המבוצעות באמצעות השירותים;
  8. (ז) להשתמש בשירותים למטרות אחרות מאלה המותרות במפורש בתנאים אלה;
  9. (ח) לצורך ניטור הזמינות, הביצועים או הפונקציונליות של השירותים, או לכל אמות מידה או מטרות תחרותיות אחרות.
  10. ככל שכל ההגבלות שנקבעו בסעיף ‏6.1 לעיל אינן ניתנות לאכיפה על פי הדין החל, עליך ליידע את רשתקול בכתב לפני ביצוע כל פעולה מהפעולות המפורטות לעיל.
  11. השימוש בשירות הינו רק בהתאם לדין החל (לרבות כל חוק הנוגע לאיסוף, שימוש ואחסון של מידע) ותהיה לך כל אחריות וחבות לכל שימוש בשירות, תוך הפרה של הדין החל.
  12. בכל מקרה של הפרת הוראות סעיף ‏6 זה, רשתקול תהיה רשאית לחסום לאלתר את השירותים עד אשר ההפרה תוקנה לשביעות רצונה של רשתקול, מבלי שתחול על רשתקול כל התחייבות או אחריות בשל החסימה כאמור מבלי לגרוע מחובת הלקוח לשלם בגין השירותים במהלך תקופת החסימה.
 7. קניין רוחני.
  1. בכפוף לקיום התחייבויותיו הלקוח לפי תנאים אלה, ניתנת בזאת ללקוח, למשך תקופת ההתקשרות, זכות שימוש בשירותים, לרבות בשינויים המותרים; זכות שימוש זו הינה אישית, מוגבלת בזמן, שאינה בלעדית ושאינה ניתנת להסבה ו/או המחאה.
  2. פרט לזכות השימוש שמצוינת בתנאים אלה, לא מוענקת לך כל זכות אחרת בשירותים או בשינויים המותרים, וכל הזכויות אשר לא הוענקו מפורשות ללקוח בתנאים אלה יהיו שמורות לרשתקול בלבד.
  3. רשתקול שומרת על בעלות ו/או זכות בלעדית בכל זכויות הקניין הרוחני במרכיבי השירות ובכלל זאת התוכנה והשינויים המותרים וכן בתוצרי פיתוחה ובמסמכים כמו גם הידע, תוכניות, רישומים, חישובים, תרשימים, מידע טכני, מפרטים, תהליכים, שיטות, טכנולוגיות, דגמים, וכן כל מסמך מכל סוג שהוא וכל ידע המתייחס ו/או הנובע ו/או הקשור בשירותים, וכן בפיתוח עתידי של התוכנה, ללא הגבלת זמן ומקום. כל הטכניקות, האלגוריתמים והתהליכים שמכילה התוכנה או כל שינוי או הסרה הנובעים מכך מהווים סוד מסחרי והם מידע קנייני של רשתקול ו/או צדדים שלישיים עימם רשתקול התקשרה. הלקוח מאשר ומסכים כי כל הזכויות והבעלות בשירותים, ובכל פטנטים, זכויות יוצרים, סודות מסחריים, סימני מסחר וכל זכויות קניין רוחני אחרות, המשמשת או הכלולה בשירותים או בנוגע לשירותים ולמסמכים, הנן ותישארנה בכל עת קניינה הבלעדי של רשתקול.
  4. כל תוכנת צד ג' הכלולה בשירותים, וכל זכויות קניין רוחני בנוגע אליהם, הנן ותישארנה קניינו הרוחני הבלעדי של ספק צד ג' הרלבנטי. רשתקול מתחייבת כי כל שימוש אגבי בתוכנת צד ג' הנעשה במסגרת השימוש בשירותים, נעשה ברשות ובסמכות אותו צד ג' מכוח התקשרותה כאמור עם אותם צדדים שלישיים.
  5. מוסכם בזאת, שזכויות היוצרים בכלל הנתונים אשר יוזנו על ידי הלקוח במסגרת השירותים, ובכלל זאת הקלטות השיחות, שייכים ללקוח ובבעלותו הבלעדית ("קניין הלקוח"). הלקוח נותן בזאת לרשתקול זכות שימוש בלתי הדירה בקניין הלקוח, לצורך ביצוע שיפורים או שינויים בשירות וכן לצורך שימוש בו בכל דרך לצרכי אספקת ו/או שיפור השירותים. מבנה הנתונים, דרך סידורם, אחסונם, יצוגם והצגתם בבסיס הנתונים אינו חלק מתכולת הזכויות של הלקוחות ויהיה שייך לרשתקול.
  6. בכל מקרה בו יפר הלקוח בעת כלשהי את התנאים האמורים בסעיף 7 זה לעיל, כולם או חלק מהם, תהיה רשתקול רשאית לבטל לאלתר את השירותים, וזאת מבלי שתהיה עליה כל חובה להחזיר ללקוח את התמורה שנתן בעבורם, כולה או מקצתה, והכל מבלי לגרוע מזכותה של רשתקול לכל סעד נוסף או אחר, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור סעד של צו מניעה המוסכם בזאת על הלקוח מראש.
 8. תנאי תשלום.
  1. התמורה בגין השירותים תהיה כפי שיוסכם בין הצדדים בטופס הזמנת השירותים של רשתקול, כפי שאושר בין הצדדים.
  2. רשתקול תחייב את הלקוח בעבור השירותים מראש בגין כל חודש קלאנדרי, מיד עם ההרשמה לשירות, אלא אם נקבעה תקופת תשלום שונה בטופס ההזמנה, והלקוח ישלם את כל הסכומים כאמור לא יאוחר מ-30 ימים מתום החודש בו הופקה החשבונית. בגין החודש הראשון יגבה החלק היחסי שנותר מאותו חודש.
  3. בגין שיחות טלפון והודעות SMS, רשתקול תחייב את הלקוח בסוף כל חודש קלנדרי עבור השיחות וההודעות שבוצעו במהלך אותו החודש, והלקוח ישלם את הסכומים כאמור לא יאוחר מ-30 מתום החודש בו הופקה החשבונית.
  4. הלקוח יהא רשאי לחלוק בתום לב על החיובים בגין השיחות וההודעות הנקובים בחשבונית, על ידי שליחת הודעה בכתב לרשתקול במייל תוך לא יאוחר מ-14 ימים ממועד קבלת החשבונית, ובכפוף לתשלום הסכומים שאינם במחלוקת במועד. בתום בירור המחלוקת בין הצדדים, תשולם יתרת התמורה המעודכנת לרשתקול.
  5. חשבונית בגין השינויים המותרים או מוצרי חומרה תישלח ללקוח לאחר סיום ביצוע השינויים או אספקת מוצרי החומרה על ידי החברה והלקוח מתחייב לשלם את הסכומים כאמור בתוך 30 ימים ממועד הוצאת החשבונית.
  6. ככל ותהא סתירה בין רישומי הלקוח ובין רישומי רשתקול לעניין השירותים אשר סופקו במהלך חודש מסוים, יגבר האמור ברישומי רשתקול.
  7. הסכומים שיש לשלם הם ללא מע"מ ומיסים אחרים החלים על השירותים. אם הלקוחות נדרשים על פי חוק לבצע ניכוי במקור, הלקוח יוסיף את הסכום היחסי לתמורה כך שהסכום לאחר ההפחתה יהיה כפי שמופיע בהזמנת השירותים.
  8. תשלומים מאוחרים יישאו ריבית בשיעור של 18% לשנה או הסכומים המרביים המותרים על פי החוק החל, הנמוך מבין השניים.
  9. הסכומים לתשלום ישולמו מראש ואינם מותנים בצריכת השירותים בפועל.
  10. במקרה של אי תשלום סכום שיש ללקוח חובה לשלמו על פי תנאים אלה, החברה תהיה רשאית להשהות את השירותים באופן מידי, וללא כל הודעה ללקוח, עד למועד שבו הסדיר הלקוח את התשלום.
  11. למען הסר ספק, מובהר כי התמורה החודשית אינה כוללת את התמורה בגין שיחות יוצאות ו/או נכנסות אשר ביצע ו/או קיבל הלקוח ו/או מי מטעמו, באמצעות ו/או בקשר עם התוכנה וסכומים אלה יתווספו לחשבונית וישולמו לרשתקול.ניוד מספרים שרכש הלקוח מרשתקול, מותנית בתשלום מלוא התמורה לרשתקול בגין תנאים אלו.
  12. הלקוח מוותר בזאת על כל זכות עיכבון ו/או קיזוז.
 9. תמיכה ותחזוקה.
  1. שירותי התמיכה והתחזוקה של רשתקול יצוינו בהסכם אמנת השירות כפי שמופיע באתר.
  2. בכל מקרה של דרישה לשירותי תמיכה, היא תיעשה על ידי נציג מטעם הלקוח, כפי שהוגדר בטופס ההזמנה. רשתקול לא תהיה מחויבת לטפל בפניות לתמיכה שלא נעשו באמצעות הנציג המורשה כאמור.
  3. זמינות השירות תהיה כפי שמצוין בהזמנת השירות, אם צוין, ובמסגרת הזמינות לא יספרו: 1. מקרים שאינם בשליטתה הישירה של רשתקול או שירותים ו/או ציוד המסופקים על ידי צדדים שלישיים, ו/או; 2. פעולות תחזוקה מתוכננות על ידי רשתקול, ובלבד שרשתקול עשתה את מירב המאמצים הסבירים לתאם את עבודות אלה בשעות שאינן שעות העומס ומשך הזמן שבו השירות לא פעיל יצומצם למינימום האפשרי, או 3. תקלות או הפסקת השירותים כתוצאה משימוש בהם בניגוד להוראות תנאים אלה ו/או הדין הרלוונטי.
  4. הלקוח ממודע ומסכים לכך שמתן שירותי התמיכה תלויה בשיתוף הפעולה של הלקוח כפי שידרש לצורך כך והלקוח לא יהיה אחראי לתקלות או לעיכוב שנגרם בטיפול בהן, כתוצאה משיתוף פעולה לקוי מצד הלקוח בקשר עם פתרון התקלה.
  5. התמיכה בחומרה תבוצע על ידי יצרן החומרה ומותנית בהמשך קיום ההתקשרות בין הצדדים.
 10. סודיות.
  1. מידע שנמסר או התקבל על פי תנאים אלו ו/או במסגרת השירותים, לרבות מידע אשר צוין בטופס ההזמנה או בכל מסמך אחר שהועבר בין הצדדים, ישמר כמידע סודי אם צוין כסודי בעת גילויו או במקרה שעל פי נסיבות גילויו ייחשב, באופן סביר, לסודי ("מידע סודי").
  2. ניתן להשתמש במידע סודי אך ורק לצורך קיום התחייבויות או מימוש זכויות על פי תנאים אלה, וניתן לגלותו לעובדים, שלוחים או קבלנים שיש להם צורך לדעת את המידע על מנת לקיים את הוראות תנאים אלה.
  3. על המידע הסודי להישמר תוך נקיטת מידת זהירות סבירה, אך לא פחות ממידת הזהירות שהצדדים היו נוקטים לשם שמירה על מידע סודי שלהם בעל אותה מידת רגישות, לשם מניעת שימוש בלתי מורשה בו או גילוי בלתי מורשה שלו למשך 3 שנים מיום קבלתו, או למשך התקופה (אם זו ארוכה יותר) שבה ימשיך המידע להיות סודי.
  4. התחייבויות אלו אינן חלות על מידע אשר: 1) היה ידוע או נהפך לידוע לצד המקבל ממקור אשר אינו כפוף לחובת סודיות; 2) פותח באופן עצמאי על ידי הצד המקבל בנסיבות שבהן ניתן להוכיח כי לא נעשה שימוש במידע הסודי; או 3) גילויו נדרש על פי דין או על ידי רשות ממשלתית מוסמכת.
  5. הלקוח מאשר כי רשתקול תעביר את הפרטים הנוגעים לו לספקי התקשורת השונים (לרבות ספקי שיחות), לצורך אספקת השירותים נשוא הסכם זה, ולא יהיו לו טענות ו/או תביעות כנגד ספקי התקשורת.
  6. אין באמור לעיל בכדי למנוע מרשתקול להשתמש במידע הנגזר מהשירותים, שאינו מידע שאפשר לקשר בינו ובין הלקוח או בינו ובין משתמשי הקצה, ובכלל זאת רשתקול רשאית להשתמש בפרטים שהלקוח או לקוחותיו ימסרו במסגרת השירותים, ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש בשירותים לצורך, בין היתר, שיפור השירותים שהיא מציעה או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, ככל שהחוק מתיר זאת.
 11. פרטיות ואבטחת מידע.
  1. כל צד יציית להתחייבויות החלות עליו על פי כל דין בעניין הגנת פרטיות ואבטחת מידע.
  2. רשתקול אינה מתכוונת לגשת למידע אישי כלשהו של הלקוח או לקוחות הקצה ("המידע האישי") במסגרת מתן השירותים. עם זאת, במסגרת מתן השירותים רשתקול תשמש כמחזיק במאגר מידע (Processor) ואילו הלקוח יחשב כמי שהוא הבעלים של מאגר המידע (Controller) ומתוקף שיוך זה על הצדדים יחולו כל החובות החלות עליהם על פי הדין הרלוונטי.
  3. רשתקול תיידע את הלקוח, במועד המוקדם ביותר האפשרי, בכל מקרה שבו נודע לה על אירוע אבטחת מידע על פי הוראות הדין או תנאים אלה הקשור למידע האישי של הלקוח או לקוחות הקצה שלו, ותסייע ללקוח ככול הנדרש, באופן סביר, לצורך מניעת חשיפת המידע האישי כאמור.
  4. לרשתקול תהיה אפשרות גישה למידע האישי של הלקוח השמור במערכת שבאמצעותה מסופקים השירותים, אך עיבוד בפועל של מידע אישי יתבצע אך ורק לבקשת הלקוח, יהיה מינימאלי, בעיקר לצורך אספקת תמיכה ותחזוקה, והלקוח יישאר בכל עת בעל מאגר המידע בכל הנוגע למידע האישי של הלקוח.
  5. הצדדים מסכימים לפעול על פי הוראות מדיניות הפרטיות ואבטחת המידע של רשתקול בקשר עם השירותים, כפי שקיימים באתר ומעודכנים מעת לעת.
  6. רשתקול רשאית להשתמש במידע כללי ובלתי מזוהה אודות שימוש הלקוח או לקוחותיו בשירותים, ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש בשירותים לצורך, בין היתר, שיפור השירותים שהיא מציעה, ליצירת קשר אתך או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, ככל שהחוק מתיר זאת, ובלבד שלא ניתן לקשר בין מידע זה ובין הלקוח או כל אדם פרטי שהמידע אודותיו מתקבל אצל רשתקול במסגרת השירותים.
  7. על אף האמור, הלקוח מודע או מסכים כי רשתקול תהיה מורשית למסור מידע פרטי במקרה של דרישה מאת רשות מוסמכת ובכפוף להוראות הדין.
 12. הגבלת אחריות.
  1. הלקוח מודע ומסכים לכך כי השירותים תלויים בצדדים שלישיים הכוללים, בין היתר, ספקי תשתיות תקשורת, ספקי שיחות מקומיים ובינלאומיים, וספקי תשתיות ושירותי אינטרנט, אשר אינם בשליטת רשתקול ואינם חלק מתנאים אלה, ומשכך, רציפות ואספקת השירותים תלויה, בין היתר, בצדדים שלישיים אלה.
  2. רשתקול תעשה כל מאמץ לכך שהשירותים או חלק כלשהו מהם יהיו נקיים מכשלים ו/או מהפרעות ו/או מפגמים בתפקוד הנגרמים על -ידי וירוסים ו/או כל אלמנט אחר בעל תכונות הרסניות, וכי הפונקציות הגלומות בשירותים יהיו ללא הפרעות ו/או טעויות ו/או שגיאות בלתי סבירות. הלקוח מודע ומסכים לכך כי בתוכנה עשויים להיות פגמים ו/או באגים.
  3. למעט מצגי רשתקול המצוינים מפורשות בתנאים אלה, רשתקול אינה יוצרת כל מצג אחר, מפורש ו/או משתמע, לרבות בדבר ו/או בקשר עם מסחריות השירותים ו/או התוכנה, התאמתם למטרה ספציפית או בדבר הכנסות ו/או היקף פעילות שהלקוח ישיג במסגרת תנאים אלה.
  4. מוסכם כי רשתקול לא תהא אחראית כלפי הלקוח או כלפי כל גורם אחר בכל מקרה בגין נזקים תוצאתיים, עקיפים, נלווים, מיוחדים או נזקים עונשיים או הרתעתיים, שנגרמו בשל או הנובעים, במישרין או בעקיפין, בקשר עם השירותים, לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, אובדן רווחים, אובדן עסקים או פגיעה במוניטין, אף אם נודע לרשתקול על האפשרות של קרות הנזקים כאמור.
  5. רשתקול תהיה אחראית לנזק ישיר בלבד שייגרם ללקוח על ידי השירותים, בשל או עקב רשלנות רשתקול בלבד, וזאת עד לסך התמורה אשר שולמה לה על ידי הלקוח בגין השימוש בשירותים (לא כולל שיחות והודעות SMS) בפועל במהלך 6 החודשים שקדמו לאירוע הנזק. הגבלת האחריות הקבועה בסעיף 12.5 זה לא תחול על נזק שנגרם לגוף ו/או לרכוש על ידי רשתקול.
  6. בכל מקרה רשתקול לא תהיה אחראית בגין כל נזק שנגרם ללקוח כתוצאה מ: (1) כל שינוי או מתן שירות על ידי כל גורם אחר למעט רשתקול או גורם מטעמה, לרבות ספקי תקשורת עימם התקשר הלקוח; (2) שימוש בתוכנה עם חומרה או תוכנה שלא סופקה על ידי רשתקול; (3) כל וירוס מחשבים או קוד זדוני דומה הנמצא בתוכנה, שלא באשמה של רשתקול; (4) שגיאות של לקוחות הקצה או גורם אצל או מטעם הלקוח ו/או שגיאות הנובעות מבקשות ו/או איפיון מטעם הלקוח ובכלל זאת, בעיות שנגרמו בשל הגדרת תצורה לא נכונה או אי ביצוע חובות מנהלתיות נדרשות; (5) סיבות חיצוניות לתוכנה, כגון, מבלי לגרוע מכלליות האמור, הפסקת חשמל, קפיצות מתח או תקלות תקשורת; (6) ציוד הקצה או רשת התקשורת או החשמל אצל הלקוח; (7) תקלות שנגרמו עקב שימוש בשירותים עקב שילוב של התוכנה עם יישומים שאינם תקינים או עקב תקלה חיצונית.
  7. למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי התחייבויות רשתקול על פי סעיף זה תשארנה בתוקפן גם לאחר סיום ההתקשרות, מכל סיבה שהיא.
 13. שיפוי.
  1. הלקוח יגן, ויפצה את רשתקול, ספקיה, והעובדים שלה, מפני כל נזק או אחריות, עלויות, הפסדים, התחייבויות או הוצאות (לרבות הוצאות משפט ושכר טרחת עורכי דין) אשר רשתקול עלולה לשאת בהם בקשר עם לכל תביעה, דרישה, פעולה או הליך אחר מאת צד שלישי כלשהו, הנובע או קשור (א) להפרה כלשהי שלך ו/או של מי מטעמך של התחייבויות, מצגים או אחריות הקבועים או המפורטים בהסכם זה או, (ב) השימוש שלך בשירות.
  2. במקרה של דרישה לשיפוי על פי האמור לעיל, אנו – (1) נספק לך הודעה בכתב על כך, מוקדם ככול הניתן; (2) נסייע באופן סביר ונשתף פעולה בהגנה על תביעה כאמור ובכל משא ומתן על הסדר הקשור עם כך, ככול שידרש באופן סביר ועל חשבונך; ו-(3) ניתן לך שליטה בלעדית על ההגנה או ההסדר של תביעה או טענה זו. עם זאת, אנו נהיה רשאים ליישב או להגיע לפשרה על כל תביעה כזו ללא הסכמתך, אם ובמידה של הסדר או פשרה כאלה אינם כופים כל חבות (כספית, פלילית או אחרת) עליך.
 14. תקופת השירותים.
  1. תקופת התנאים תחל בתאריך ההתחלה של המנוי שלך, כפי שסוכם איתך בכתב בטופס הזמנת השירותים או במועד שבו נרשמת לשירותים, על פי המוקדם מבין השניים, ותימשך עד לסיום ההתקשרות באחת הדרכים המפורטות בסעיפים ‏14.2‏- ‏14.6 ("תקופת ההתקשרות").
  2. כל צד יכול לסיים את ההתקשרות, מכל סיבה שהיא, בהודעה בכתב מראש לצד השני. במקרה זה ההסכם יסתיים לאחר 60 ימים מתום החודש שבו נמסרה ההודעה.
  3. במקרה של שינוי בתנאים אלה ו/או באופן חד צדדי על-ידי רשתקול, רשתקול תפרסם את התנאים המעודכנים באתר ובאחריות הלקוח לבדוק מעת לעת את התנאים המעודכנים באתר. ככול שמדובר בשינוי מהותי של התנאים, הלקוח יהיה רשאי לסיים את ההתקשרות בתוך 30 ימים ממועד פרסום השינוי כאמור.
  4. במקרה של הפרת התנאים על ידי אחד הצדדים, הצד השני יהיה רשאי לסיים את ההתקשרות באופן מידי בתום 30 ימים מהיום שבו הודיע לצד השני בדבר ההפרה, וככול שההפרה לא תוקנה בתוך פרק הזמן כאמור.
  5. במקרה של הפרה יסודית של התנאים על ידי אחד הצדדים, הצד שלא הפר את התנאים יהיה רשאי לסיים את ההתקשרות באופן מידי בתום 7 ימים מהיום שבו הודיע לצד השני בדבר ההפרה, וככול שההפרה לא תוקנה בתוך פרק הזמן כאמור.
  6. עם כל סיום ההתקשרות על פי תנאים אלה, מכל סיבה שהיא, רשתקול תפסיק לספק לך גישה לשירותים. במקרה של הפרה של הלקוח של התנאים, לא תהיה זכאי להחזרים כלשהם וכל יתרה שלא נפרעה עד לתאריך הסיום תהיה מיידית ותשולם במלואה.
  7. במקרה של סיום ההתקשרות על ידי הלקוח מכוח סעיפים 14.4-14.5 לעיל, הלקוח יהיה זכאי להחזר פרו ראטה של הסכומים ששילם מראש עבור התקופה שלאחר סיום השירותים בפועל.
  8. עם סיום השירותים מכל סיבה שהיא, רשתקול תספק ללקוח גישה למידע השמור במערכותיה, אשר התקבל כתוצאה מהשימוש בשירותים, והינו בבעלות הלקוח על פי תנאים אלה, לצורך העתקתו. רשתקול תהיה רשאית למחוק את המידע הזה בתוך 30 ימים מהמועד שבו ניתנה ללקוח הגישה אליו.
 15. פרסום.
  1. רשתקול רשאית להשתמש בשם ולוגו של הלקוח באתר האינטרנט שלה וחומרי שיווק וקידום מכירות אחרים, על מנת לפרסם את השימוש של הלקוח בשירותים.
  2. הלקוח ו/או מי מטעמו לא יעשה שימוש בלוגו ו/או בסימני המסחר של רשתקול, ללא אישור מראש ובכתב של רשתקול.
 16. כוח עליון.
  1. אף צד מן הצדדים לא יהיה אחראי לעיכובים בביצוע או לאי ביצוע שנגרמו מטעמים שמעבר לשליטתו הסבירה, למעט התחייבויות לתשלום.
 17. שונות.
  1. השימוש ברשת האינטרנט לרבות התשלום עליה ותקלות הנובעות מכך, וכן כל ציוד קצה (תוכנה ו/או חומרב) המשמש את הלקוח לצורך התחברות ושימוש ברשת האינטרנט ו/או בשירותים, אשר לא סופק מאת רשתקול, אינם חלק מהשירותים והם באחריותך המלאה. עליך לוודא תקינות מלאה של הציוד האמור ושירותי האינטרנט בכל עת, לצורך קבלת השירותים.
  2. הלקוח נותן בזאת הסכמתו, לקבלת עדכונים ו/או חומר פרסומי/ שיווקי, באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני שלו המצויה בידי רשתקול.
  3. תנאים אלה מהווה את כלל התנאים החלים על הצדדים בנוגע לנושאים הנדונים בו, והם יבוא במקום כל תקשורת קודמת, בעל פה או בכתב, בין הצדדים ביחס לנשוא תנאים אלה.
  4. בכל מקרה של סתירה בין תנאים אלה ובין כל מסמך אחר שתנאים אלה מפנים אליו, סדר הקדימויות בין הסעיפים יהיה כדלקמן: 1. מסמך אחר שאליו מפנים תנאים אלה. 2. התנאים; 3 טופס ההזמנה.
  5. הצדדים יחשבו לקבלנים עצמאיים, ולא מתקיימים בינם לבין עצמם או בינם ובין מי מעובדיו או נציגיו של הצד השני יחסים של עובד ומעסיק. הלקוח לא יהיה רשאי להעסיק עובדים של רשתקול, כל עוד הסכם זה בתוקף ובכל מקרה, כל עוד הם מועסקים על ידי רשתקול, ולמשך 6 חודשים מיום סיום עבודתם בחברה מכל סיבה שהיא.
  6. כל ויתור על כל זכות על ידי כל צד להסכם זה, לא יפורש כויתור על זכות כאמור או על כל זכות אחרת בכל מועד מוקדם או מאוחר. יתרה מכך, כל ויתור או עיכוב מצד מי מהצדדים לממש כל סמכות או זכות על פי הסכם זה, וכל הימנעות או סובלנות של צד מסוים כלפי הצד השני, לא יהוו ויתור על כל הפרה של צד כאמור של אי אלו מהתנאים או ההוראות של הסכם זה.
  7. הלקוח אינו רשאי להמחות או להעביר אי אלו מזכויותיו או התחייבויותיו על פי הסכם זה, מבלי לקבל את הסכמתה בכתב ומראש של רשתקול, וכל המחאה שנעשתה תוך הפרת תנאי זה תהא בטלה וחסרת תוקף.
  8. אם חלק ותנאים אלה לא יהיה חוקי או בלתי ניתן לאכיפה, חלק זה יתפרש כדי לתת את הכוח המרבי האפשרי לתנאים אלה ככל האפשר על פי החוק החל, ואי החוקיות של הסעיף האמור או אי-היכולת לאוכפו, לא ישפיעו על תוקפם או יכולת האכיפה של כל חלק או הוראה אחרים של תנאים אלה אשר יישארו במלוא תוקפם.
  9. הסכם זה יהיה כפוף לחוקי מדינת ישראל, מבלי שיוחלו עליו כללי ברירת הדין של מדינת ישראל. הצדדים מסכימים כי אמנת האו"ם בדבר מכר טובין בינלאומי לא תחול על הסכם זה.
  10. הצדדים מסכימים באופן בלתי חוזר לסמכות השיפוט הבלעדית של בתי המשפט המוסמכים בתל אביב, ישראל, לדון בכל סכסוך הנובע מתנאים אלה, באופן שלא תחול סמכות שיפוט של כל בית משפט אחר.
  11. כל ההודעות שתימסרנה על ידי צד אחד לצד האחר, תינתנה בכתב ותיראנה כאילו נמסרו לנמען מיד עם שליחתן במידה שנשלחו באמצעות e-mail, או בתוך 5 ימי עסקים לאחר שנשלחו בדואר רשום עם אישור מסירה, או במועד מסירתן לצד השני אם נשלחו בדואר מהיר או באמצעות שירות שליחים, לכתובות הנזכרות בטופס ההזמנה.

תנאי שימוש- גרסה 1.21